Finansujemy radnych. Po ile biorą?

Na okładce

Finansujemy radnych. Po ile biorą?

Radni wszystkich szczebli samorządu terytorialnego otrzymują miesięczne diety. Ich wysokość uzależniona jest wielkością gminy czy powiatu i od pełnionych w radzie funkcji.

Przysługujące radnym diety określa ustawa o samorządzie gminnym. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w miesiącu łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw.

Kwota zależna od liczby mieszkańców

W 2016 roku dla powiatów liczących od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców, w tej grupie jest nasz powiat, maksymalna wysokość diety radnego może wynosić 2 tys. 252, 24 zł. Według uchwały z kwietnia 2010 roku, przyjętej przed Radę Powiatu w naszym mieście, i wskaźników za 2016 r. opublikowanych na stronie internetowej portalu podatkowo-ksiegowego gofin.pl przewodniczący Rady Powiatu otrzymuje 85 proc. maksymalnej stawki, czyli blisko 1 tys. 914 zł, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, przewodniczący stałych komisji Rady Powiatu otrzymują 56 proc., czyli 1 tys. 261 zł, 47 proc. maksymalnej wysokości diety, czyli 1 tys. 58 zł przysługuje radnym nie pełniącym powierzonych funkcji będącym członkami dwóch komisji Rady Powiatu, a 44 proc., czyli 990 zł radnym nie pełniącym powierzonych funkcji będącym członkami jednej komisji Rady Powiatu. Radnemu pełniącemu funkcję członka Zarządu bez nawiązywania stosunku pracy przysługuje z kolei 80 proc. maksymalnej stawki, czyli 1 tys. 801 zł. Ważna przy naliczaniu diety jest frekwencja radnych na sesjach i posiedzeniach komisji Rady. Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na sesji radnemu potrąca się 10 proc. ze zryczałtowanej diety i 5 proc. w przypadku, gdy bez uzasadnienia nie pojawił się na posiedzeniu komisji.

W Starachowicach radnym nie opłaca się „wagarować”

Wysokość diet radnych oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Starachowicach określają dwie uchwały z 28 sierpnia 2000 roku. Zgodnie przepisami, radni w zależności od pełnionej funkcji otrzymując diety w formie ryczałtu miesięcznego w różnych wysokościach.

Najkorzystniej jest być przewodniczącym Rady Miejskiej, którego ryczałt wynosi 2.013 złotych. Przewodniczący Komisji Stałych otrzymują dużo mniej, bo 1.208 złotych, a wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz przewodniczący komisji ryczałt w wysokości 1.154 złotych. Pozostali radni, którzy nie pełnią żadnej z wymienionych funkcji, mają przyznany miesięczny ryczałt w wysokości 1.100 złotych. Nie oznacza to jednak, że takie kwoty otrzymują co miesiąc, gdyż zależne są od obecności na sesjach i posiedzeniach komisji stałych. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje zmniejszenie wysokości diety o 20 proc.

W gminach nieco mniej

W gminie Mirzec przewodniczący Rady Gminy za udział w komisji i sesji pobiera miesięcznie 1 tys. 246 zł, wiceprzewodniczący – 901 zł, radny, będący przewodniczącym komisji 822 zł, a pozostali radni po 716 zł. Za nieusprawiedliwioną obecność na sesji potrąca się 20 proc. zryczałtowanej diety, a za nieobecność, również nieusprawiedliwioną, na komisjach - 10 proc.

W Wąchocku przewodniczący Rady Miejskiej otrzymuje 1 tys 166 zł, wiceprzewodniczący – 901 zł, przewodniczący komisji – 795 zł, radny zasiadający w dwóch komisjach – 715 zł, natomiast radny będący w jednej komisji – 530 zł. Potrącenia kształtują się podobnie, jak w przypadku gminy Mirzec, tj. 20 proc. za nieobecność na sesji i 10 proc. - na komisji.

Wysokość diet radnych w gminie Brody radni ustalili uchwałą z 27 marca 2015 roku. Od tamtego czasu, w zależności od pełnionych funkcji, pobierają diety w różnych wysokościach, w formie miesięcznego ryczałtu. Najwyższą dietę otrzymuje przewodniczący Rady Gminy, a jest to kwota 1.300 złotych, radnemu pełniącemu funkcję wiceprzewodniczącego przysługuje kwota o 300 złotych niższa. Z kolei przewodniczący komisji stałych przyznane mają po 900 złotych, członkowie Komisji Rewizyjnej po 850 złotych, a pozostali radni po 800 złotych. W Brodach również ostateczna kwota, zanim trafi na konto radnego, uzależniona jest od jego obecności na sesjach i komisjach. W tym jednak przypadku każda nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje obcięciem diety o 10 proc.

(Kas, mp)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ