Prawo i Sprawiedliwość przejęło rządy w powiecie

Dąbrowski odwołany, Krępa nowym starostą

Na okładce

Prawo i Sprawiedliwość przejęło rządy w powiecie

Dąbrowski odwołany, Krępa nowym starostą

 

Srodze zawiedli się optymiści, którzy mieli nadzieję, że zmian we władzach powiatu nie uda się przeprowadzić wnioskodawcom ich odwołania - radnym z PiS i klubu "Razem dla Mieszkańców". Wymieniono wszystkich!!!

Zakończyła się współpraca koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Prawa i Sprawiedliwości, która trwała od początku kadencji. Radni klubów PiS i „Razem dla mieszkańców” odwołali na grudniowej sesji przewodniczącą Bożenę Wronę z PSL, którą zastąpiła Danuta Krępa z PiS, a później złożyli wniosek o odwołanie starosty. Dariuszowi Dąbrowskiemu (PSL) zarzucono „opieszałość, brak należytej dbałości i skuteczności w realizacji polityki inwestycyjnej powiatu”. Zaopiniowała go Komisja Rewizyjna i wniesiono go do porządku obrad Rady Powiatu 31 stycznia br.

Starosta bezskutecznie odpierał zarzuty

Komisja Rewizyjna, która badała zasadność stawianych władzom powiatu zarzutów, zaopiniowała go negatywnie, ale jej zdanie nie było w żaden sposób wiążące. Na zarzuty odpowiedział na sesji Dariusz Dąbrowski, przypominając m.in. o tym, że w latach. 2015/ 2016 wydatki inwestycyjne były wyższe od tych z lat poprzednich,zaprezentował fakty, liczby i wykresy. Mówił też o wybudowanym w ciągu kilku miesięcy Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy, projekcie „Razem w Dorosłość”, realizowanym wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, dzięki któremu Powiat po raz pierwszy dysponuje dwoma mieszkaniami wspomaganymi dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych.

- W latach 2015 - 2016 przygotowano dokumentację techniczną niezbędną do aplikowania o środki unijne, skierowane głównie do szkół i placówek, prowadzonych przez powiat: na termomodernizację od podstaw II LO, ZSZ nr 1, ZSZ nr 3, CKP oraz na uzupełnienia w częściowo zmodernizowanych I LO i ZSZ nr 2. Wartość kosztorysowa projektu to 16,7 mln zł, a wniosek o sfinansowanie tego zadania jest dziś składany w Urzędzie Marszałkowskim - mówił D. Dąbrowski, podkreślając też ścisłą współpracę z samorządami gmin, której przykładem jest choćby inwestycja polegająca na stabilizacji osuwiska przy zbiorniku „Wióry”.

Kończąc wystąpienie zaapelował do radnych, by podczas głosowania nad wnioskiem o jego odwołanie kierowali się własnymi ocenami, wynikającymi z przeszło dwuletniej pracy w organach samorządu.

Radny Andrzej Matynia („Razem dla Mieszkańców”) stwierdził, że wniosek oparty został na rzeczywistych zdarzeniach, a w uzasadnieniu znajdują się takie zarzuty, które wnioskodawcy potrafią udowodnić. Zwrócił uwagę na fakt niskiego udziału wydatków majątkowych w stosunku do ogólnych, przedstawiając statystyki. Jako źródło informacji podał sprawozdania z wykonania budżetu.

- Polityka inwestycyjna powiatu siadła. Finansujemy bogatszego, czyli samorząd województwa - mówił Matynia dodając, że w zamian mówi się o obwodnicy, że będzie zrealizowana, choć środków w budżecie województwa na 2017 rok na ten cel zabrakło.

- To my, jako biedniejsi, jesteśmy tymi, którzy dają, a nie tymi, którzy dostają. Nie ma inwestycji w oświacie, trzeba mówić nie o tym, co ktoś zaplanował ale o tym, co zostało wykonane- skwitował.

Większość przeciw

Dyskusja trwałaby zapewne jeszcze długo, ale radny Jan Wzorek zawnioskował o jej zamknięcie, co poparła większość obradujących i rozpoczęła się procedura głosowania. Powołano komisję skrutacyjną w składzie: Marian Mróz, Włodzimierz Łańcuchowski, Mirosław Wojciechowski, Andrzej Duda i Aldona Adamczyk. Aby odwołać starostę potrzeba było minimum 13 głosów, czyli 3/5 z 21 - osobowego składu Rady Powiatu. W głosowaniu tajnym za odwołaniem Dariusza Dąbrowskiego z funkcji starosty starachowickiego opowiedziało się 13 radnych, przeciw było 8.

Na funkcję starosty radna Maria Salwa zgłosiła Danutę Krępę (PiS), innych kandydatur nie było i wolą 13 rajców - przy 8 sprzeciwiających się - starostą została, rezygnując z powierzonych jej w grudniu 2016 r. obowiązków przewodniczącej Rady Powiatu. Nowym szefem Rady został wybrany Tomasz Margula z klubu „Razem dla Mieszkańców” (19 radnych za, 2 przeciw). Odwołano także wiceprzewodniczącego rady Jerzego Stachuczego (PSL), za „niewłaściwe wywiązywanie się z obowiązków i z uwagi na małe doświadczenie samorządowe”. Obecnie jedynym wiceprzewodniczącym jest Przemysław Czaja.

Teraz dowodzi PiS

Nowo wybrana pani starosta zaproponowała na swojego zastępcę Marka Pawłowskiego (związany z klubem „Razem dla Mieszkańców) i - większością głosów (13 za) - ma to stanowisko. W nowym składzie Zarządu Powiatu zasiada Monika Nowak (PiS), absolwentka Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Metalurgii o specjalności ochrona środowiska, ukończyła też studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych i pracy nauczycielskiej. Od 2009 roku pracuje w Starostwie Powiatowym w Starachowicach, najpierw w Zespole ds. Rozwoju Powiatu oraz Wydziale Wydziale Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu. Zajmowała się m.in. prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, pozyskiwaniem środków krajowych i zagranicznych oraz szkolnictwem zawodowym. Ma 41 lat. Członkiem nieetatowym tego gremium jest Maria Salwa (PiS) - pediatra i alergolog dziecięcy. W Radzie Powiatu jest już trzecią kadencję, jest także członkiem Rady Społecznej Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie. W Zarządzie jest też Andrzej Sendecki („Razem dla Mieszkańców”) - radny Rady Miejskiej i Rady Powiatu wielu kadencji, były sekretarz miasta, kierownik Powiatowego Urzędu Pracy, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz wicestarosta starachowicki w latach 2006-2010.

Stary Zarząd

też w odstawce

Wraz z odwołaniem starosty Dariusza Dąbrowskiego (PSL), Zarząd Powiatu opuścić musieli: wicestarosta Agata Gałka - Bernacka (PiS) oraz członkowie Zarządu: Beata Stąpor (PSL), Lidia Dziura (PiS) i nieetatowy członek Jan Pocheć (PSL).

Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego ma w Radzie Powiatu 7 przedstawicieli, PiS i Razem dla Mieszkańców - po 6, a zasiada w niej także dwóch radnych niezrzeszonych.

Radni PSL: Aldona Adamczyk, Dariusz Dąbrowski, Włodzimierz Łańcuchowski, Jerzy Stachuczy, Beata Stąpor, Bożena Wrona i Jan Pocheć.

Radni PiS: Przemysław Czaja, Andrzej Kominek, Danuta Krępa, Dorota Nowakowska - Boska, Maria Salwa i Mirosław Wojciechowski.

Radni klubu „Razem dla Mieszkańców”: Andrzej Duda, Tomasz Margula, Andrzej Matynia, Marian Mróz, Andrzej Sendecki i Jan Wzorek.

Radni niezrzeszeni: Cezary Berak i Paweł Lewkowicz.

(Kas)

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ